• Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
×
Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi
Signed
Seals
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Verso
Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi
Details
  • Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Other Works By Tsukioka Yoshitoshi