Meiji Ukiyo-e

Riding Through a Flood by Toyohara Kunichika

Riding Through a Flood by Toyohara Kunichika

Crane With Falling Rain by Kawanabe Kyosai

Crane With Falling Rain by Kawanabe Kyosai

Gojo Bridge Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Gojo Bridge Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Kan Izumi Aiming Rifle by Tsukioka Yoshitoshi

Kan Izumi Aiming Rifle by Tsukioka Yoshitoshi

Tenkai Sojo by Tsukioka Yoshitoshi

Tenkai Sojo by Tsukioka Yoshitoshi

Princess Chūjō of the Taima Temple by Tsukioka Yoshitoshi

Princess Chūjō of the Taima Temple by Tsukioka Yoshitoshi

Moon at Yamaki Mansion by Tsukioka Yoshitoshi

Moon at Yamaki Mansion by Tsukioka Yoshitoshi

Wanting To Go Abroad by Tsukioka Yoshitoshi

Wanting To Go Abroad by Tsukioka Yoshitoshi

Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi

Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi

Akushichibye Kagekiyo and Mionoya Shir Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi

Akushichibye Kagekiyo and Mionoya Shir Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi

Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi

Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi

Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi

Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi

Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi

Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi

Mountain Moon After Rain Tokimune by Tsukioka Yoshitoshi

Mountain Moon After Rain Tokimune by Tsukioka Yoshitoshi

Maisaka by Tsukioka Yoshitoshi

Maisaka by Tsukioka Yoshitoshi

Nomi no Sukune Wrestling by Tsukioka Yoshitoshi

Nomi no Sukune Wrestling by Tsukioka Yoshitoshi

Inaba Mountain Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Inaba Mountain Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Soga no Gorō Tokimune Gosho no Gorōmaru by Tsukioka Yoshitoshi

Soga no Gorō Tokimune Gosho no Gorōmaru by Tsukioka Yoshitoshi

Okubo Hikozaemon Tadanori by Tsukioka Yoshitoshi

Okubo Hikozaemon Tadanori by Tsukioka Yoshitoshi

Torii Suneemon Katsutaka by Tsukioka Yoshitoshi

Torii Suneemon Katsutaka by Tsukioka Yoshitoshi

Satō Shirōbyōe Tadanobu by Tsukioka Yoshitoshi

Satō Shirōbyōe Tadanobu by Tsukioka Yoshitoshi

Tsunenobu from One Hundred Aspects of the Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Tsunenobu from One Hundred Aspects of the Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Dawn moon of the Shinto rites by Tsukioka Yoshitoshi

Dawn moon of the Shinto rites by Tsukioka Yoshitoshi

Huai River Moon Wu Zixu by Yoshitoshi Tsukioka

Huai River Moon Wu Zixu by Yoshitoshi Tsukioka

Sanada and Matano by Chikanobu Toyohara

Sanada and Matano by Chikanobu Toyohara

Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune by Tsukioka Yoshitoshi

Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune by Tsukioka Yoshitoshi

Okatsu of the Obana Clan by Tsukioka Yoshitoshi

Okatsu of the Obana Clan by Tsukioka Yoshitoshi

Mt. Otawa Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Mt. Otawa Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Lady Kido Suikoin by Tsukioka Yoshitoshi

Lady Kido Suikoin by Tsukioka Yoshitoshi

The Actor Bando Hikosaburo V by Tsukyoka Yoshitoshi

The Actor Bando Hikosaburo V by Tsukyoka Yoshitoshi

The Courtesan Miyagino and Her Younger Sister Shinobu by Tsukioka Yoshitoshi

The Courtesan Miyagino and Her Younger Sister Shinobu by Tsukioka Yoshitoshi

Kabuki Theatre Battle Scene in Snow by Kunisada

Kabuki Theatre Battle Scene in Snow by Kunisada

Butterflies by Kamisaka Sekka

Butterflies by Kamisaka Sekka

Warrior by Toyohara Chikanobu

Warrior by Toyohara Chikanobu

Picnic In The Park by Unknown Artist

Picnic In The Park by Unknown Artist

Samurai and Rising Sun by Unknown Artist

Samurai and Rising Sun by Unknown Artist

Kabuki Ichikawa Sandaji by Kochoro

Kabuki Ichikawa Sandaji by Kochoro

Samurai Lifting Hat by Toyohara Kunichika

Samurai Lifting Hat by Toyohara Kunichika

Kunichika Umbrella Triptych Woodblock

Kunichika Umbrella Triptych Woodblock

Utagawa Kunisada Woodblock Print

Utagawa Kunisada Woodblock Print

Motome and Omiwa by Kunichika

Motome and Omiwa by Kunichika

SOLD work no longer available

The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi

The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi

SOLD work no longer available

browse by

ARTIST

browse by

CATEGORY