• Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
×
Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi
Signed & Seals
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Verso
Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi
Details
  • Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Other Works By Tsukioka Yoshitoshi