• Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi
  • Detailed View
  • Verso
×
Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi
Detailed View
Verso
Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi
DETAILS
  • Kibi Daijin Seated at a Chinese Table by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

OTHER WORKS BY THIS ARTIST

The Courtesan Miyagino and Her Younger Sister Shinobu by Tsukioka Yoshitoshi

The Courtesan Miyagino and Her Younger Sister Shinobu by Tsukioka Yoshitoshi

The Actor Bando Hikosaburo V by Tsukyoka Yoshitoshi

The Actor Bando Hikosaburo V by Tsukyoka Yoshitoshi

Lady Kido Suikoin by Tsukioka Yoshitoshi

Lady Kido Suikoin by Tsukioka Yoshitoshi

Mt. Otawa Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Mt. Otawa Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Okatsu of the Obana Clan by Tsukioka Yoshitoshi

Okatsu of the Obana Clan by Tsukioka Yoshitoshi

Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune by Tsukioka Yoshitoshi

Daro no tsuki - Taira no Kiyotsune by Tsukioka Yoshitoshi

Huai River Moon Wu Zixu by Yoshitoshi Tsukioka

Huai River Moon Wu Zixu by Yoshitoshi Tsukioka

Dawn moon of the Shinto rites by Tsukioka Yoshitoshi

Dawn moon of the Shinto rites by Tsukioka Yoshitoshi

Tsunenobu from One Hundred Aspects of the Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Tsunenobu from One Hundred Aspects of the Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Satō Shirōbyōe Tadanobu by Tsukioka Yoshitoshi

Satō Shirōbyōe Tadanobu by Tsukioka Yoshitoshi

Torii Suneemon Katsutaka by Tsukioka Yoshitoshi

Torii Suneemon Katsutaka by Tsukioka Yoshitoshi

Okubo Hikozaemon Tadanori by Tsukioka Yoshitoshi

Okubo Hikozaemon Tadanori by Tsukioka Yoshitoshi

Soga no Gorō Tokimune Gosho no Gorōmaru by Tsukioka Yoshitoshi

Soga no Gorō Tokimune Gosho no Gorōmaru by Tsukioka Yoshitoshi

Inaba Mountain Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Inaba Mountain Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Nomi no Sukune Wrestling by Tsukioka Yoshitoshi

Nomi no Sukune Wrestling by Tsukioka Yoshitoshi

Maisaka by Tsukioka Yoshitoshi

Maisaka by Tsukioka Yoshitoshi

Mountain Moon After Rain Tokimune by Tsukioka Yoshitoshi

Mountain Moon After Rain Tokimune by Tsukioka Yoshitoshi

Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi

Gen no Sanmi Yorimasa and I no Hayata by Tsukioka Yoshitoshi

The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi

The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi

SOLD work no longer available

Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi

Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi

Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi

Akushichibyōe Kagekiyo and Mionoya Shirō Kunitoshi battling on beach by Tsukioka Yoshitoshi

Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi

Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi

Wanting To Go Abroad by Tsukioka Yoshitoshi

Wanting To Go Abroad by Tsukioka Yoshitoshi

Moon at Yamaki Mansion by Tsukioka Yoshitoshi

Moon at Yamaki Mansion by Tsukioka Yoshitoshi

Princess Chūjō of the Taima Temple by Tsukioka Yoshitoshi

Princess Chūjō of the Taima Temple by Tsukioka Yoshitoshi

Tenkai Sojo by Tsukioka Yoshitoshi

Tenkai Sojo by Tsukioka Yoshitoshi

Kan Izumi Aiming Rifle by Tsukioka Yoshitoshi

Kan Izumi Aiming Rifle by Tsukioka Yoshitoshi

Gojo Bridge Moon by Tsukioka Yoshitoshi

Gojo Bridge Moon by Tsukioka Yoshitoshi