• Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
×
Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi
Signed & Sealed
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Verso
Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi
Details
  • Shinozuka Iga-no-kami Sadatsuna lifting a giant beam by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Other Works By Tsukioka Yoshitoshi