• Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Detailed View
×
Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi
Signed
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi
Details
  • Oishi Kura-no-suke Yoshio by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Other Works By Tsukioka Yoshitoshi