• The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
  • Verso
×
The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
Seals
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Verso
The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
SOLDwork no longer available
Details
  • The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

Other Works By Tsukioka Yoshitoshi