• The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
  • Seals
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Detailed View
  • Verso
×
The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
Seals
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Detailed View
Verso
The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi
SOLDwork no longer available
DETAILS
  • The Sumo Wrestler Umegatani Totaro by Tsukioka Yoshitoshi (Japan, 1839-1892).

Artist: Tsukioka Yoshitoshi

OTHER WORKS BY THIS ARTIST